Agarwal Gotra List

Gotra Original Gotra   Saint (Guru)  Branch Sutra
Airan/Aeron

Aurva

Atri/Aaurva

Madhyadini/Madhuri

Kaatyayni

Bansal

Vatsya

Vishist/Vatsa

Kouthmi/Kauttham

Gobhil

Bindal/Vindal

Vishist

Yavasya/Vashista

Madhuri

Kaatyayni

Bhandal

Dhoumya

Bhardwaj

Madhyadini/Madhuri

Kaatyayni

Dharan/Deran

Dhanyas

Bhekaar/Ghaumya

Madhuri

Kaatyayni

Garg/Gargeya

Gargasya

Gargacharya or Garg

Madhuri

Kaatyayni

Goyal/Goel

Gomil

Gautam/Gobhil

Madhuri

Kaatyayni

Goyan/Goin/Goyanor/Gangal

Gautan

Purohit/Gautam

Madhyadini/Madhuri

Kaatyayni

Jindal

Gemino

Bruhaspati/Jaimini

Madhyadini/Madhuri

Kaatyayni

Kansal

Kaushik

Kaushik

Madhyadini/Madhuri

Kaatyayni

Kuchhal/Kachal/Kuchchal

Kashyap

Kush/Kashyap

Kosami/Kauttham

Komaal

Madhukul/Mudgal

Mudgal

Aashvalayan/Mudgal

Saalaya/Sakalya

Aslayin

Mangal

Maandav

Mudragal/Mandavya

Sakalya

Asusai

Mittal

Maitreya

Vishwamitra/Maitreya

Madhyadini/Madhuri

Kaatyayni

Naagil/Nangal/Nagal

Naagend

Kaudalya/Nagendra

Kouthmi/Kauttham

Aslayin

Singhal/Singla

Shandalya

Shringi/Shandilya

Koyumi/Kauttham

Gobhil

Tayal

Taitireya

Saakal/Taitireya

Madhyadini/Aausthambh

Kaatyayni

Tingal/Tunghal

Taandav

Shandilya/Tandya

Madhyadini/Madhuri

Kaatyayni